UN

אמנה בינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, 1966

נעשתה ביום 16 בדצמבר, 1966
נחתמה ביום 19 בדצמבר, 1966
אושררה בירושלים ביום 3 באוקטובר, 1991
פורסמה בכתבי אמנה 1037


סעיף : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


המדינות שהן צד באמנה זו
בשימן אל לבן כי בהתאם לעקרונות המוצהרים במגילת האומות המאוחדות, ההכרה בכבודם העצמי ובזכויותיהם השוות והבלתי ניתנות לשלילה של כל בני משפחת האדם היא יסודם של החירות, הצדק והשלום בעולם,
בהכירן כי זכויות אלו נובעות מכבודו העצמי של האדם,
בהכירן כי בהתאם להצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם אפשר יהא להשיג את האידיאל של בני אנוש חופשיים הנהנים מחופש מפחד וממחסור רק אם ייווצרו התנאים שבהם יוכל כל אדם ליהנות מזכויותיו הכלכליות, הסוציאליות והתרבותיות כמזכויותיו האזרחיות והמדיניות,
בשימן את לבן להתחייבותן של המדינות לפי מגילת האומות המאוחדות לתמוך בכיבודן ובשמירתן האוניברסליים של זכויות האדם וחירויותיו,
בהבינן כי היחיד, בהיותו נושא בחובות כלפי יחידים אחרים וכלפי הציבור שאליו הוא משתייך, מוטלת עליו אחריות להשתדל למען קידום הזכויות שהוכרו באמנה זו ושמירתן,

הסכימו על סעיפים אלה:

חלק I

סעיף 1
א. לכל העמים הזכות להגדרה עצמית. בתוקף הזכות חופשיים הם לקבוע את מעמדם המדיני וחופשיים לשקוד על קידומם הכלכלי, החברתי והתרבותי.

ב. כל העמים רשאים, למטרותיהם שלהם, להשתמש באורח חופשי בעושרם ובמשאביהם הטבעיים, מבלי לפגוע בהתחייבויות הנובעות משיתוף פעולה כלכלי בינלאומי, המבוסס על העיקרון של טובת הנאה הדדית ומן המשפט הבינלאומי, בשום מקרה אין רשאים לשלול מעם את אמצעי מחייתו.

ג. מדינות שהן צד באמנה זו, לרבות אלו הנושאות באחריות לגבי ניהולם של שטחים שאינם בממשל עצמי ושל שטחי נאמנות, יקדמו את מימושה של הזכות להגדרה עצמית, ויכבדו זכות זו, בהתאם להוראותיה של מגילת האומות המאוחדות.

חלק II

סעיף 2
א. מדינה שהיא צד באמנה זו מתחייבת לפעול, הן במאמציה היא, הן בסיוע ובשיתוף פעולה בינלאומיים, במיוחד בתחומי הכלכלה והטכניקה, עד כדי מירב המקורות העומדים לרשותה, למען הבטח, בשלבים, את השימוש המלא בזכויות שהוכרו באמנה זו בכל האמצעים המתאימים, ובמיוחד אימוצם של אמצעי תחיקה.

ב. מדינות שהן צד באמנה זו מתחייבות לערוב לכך, כי השימוש בזכויות המובעות באמנה זו יהא ללא הפליה מכל סוג שהוא, כגון מטעמי צבע, מין, לשון, דעה מדינית או דעה אחרת, מוצא לאומי או חברתי, רכוש, יחוס, או כל מעמד אחר.

ג. ארצות מתפתחות רשאיות להחליט, תוך תשומת לב נאותה לזכויות האדם ולמצבן הכלכלי, באיזו מידה הן יערבו לזכויות הכלכליות שהוכרו באמנה זו לגבי בני אדם שאינם אזרחיהן.

סעיף 3
מדינות שהן צד באמנה זו מתחייבות להבטיח את זכותם השווה של גברים ונשים להנאה מכל הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות שפורשו באמנה זו.

סעיף 4
מדינות שהן צד באמנה זו מכירות, כי בהנאה מאותן זכויות שנקבעו על ידי המדינה בהתאם לאמנה זו, רשאית המדינה לסייג זכויות אלה רק באותן הגבלות כפי שנקבעו בחוק, ורק באותה מידה שהדבר עשוי להתיישב עם טבען של זכויות אלה, ואך ורק למטרת קידומה של הרווחה הכללית בחברה דמוקרטית.

סעיף 5
א. אין באמנה זו דבר אשר ניתן לפרשו כמורה על כל זכות שהיא בידי מדינה, קבוצה או יחיד, לעסוק בפעילות או לבצע מעשה אשר תכליתם הכחדתן של זכויות או חירויות שהוכרו באמנה זו, או הגבלתן במידה גדולה מכפי שנקבע באמנה זו.

ב. לא תותר הגבלה או גריעה לגבי זכויות יסוד של האדם המוכרות או הקיימות בכל ארץ שהיא בתוקף חוקים, אמנות, תקנות או נהגים, באמתלא כי אין אמנה זו מכירה באותן זכויות, או כי היא מכירה בהן במידה קטנה יותר.

חלק III

סעיף 6
א. מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכות לעבודה, הכוללת את זכותו של כל אדם להשיג אפשרות להשתכר למחייתו בעבודה שיבחר בה, או יקבלנה, באורח חופשי, והן ינקטו צעדים מתאימים כדי להבטיח זכות זו.

ב. הצעדים שתנקוט מדינה שהינה צד באמנה זו כדי להשיג את מימושה המלא של הזכות האמורה יכללו הדרכה והכשרה טכניות ומקצועיות, קווי פעולה וטכניקות שיש בהם כדי להבטיח התפתחות כלכלית, חברתית ותרבותית מתמדת ותעסוקה מלאה ויצרנית בתנאים אשר יבטיחו ליחידים את ההנאה מחירויות היסוד המדיניות והכלכליות.

סעיף 7
מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכותו של כל אדם להנאה מתנאי עבודה צודקים ונאותים, אשר יספקו במיוחד:

 1. תשלום המבטיח לכל העובדים, בחינת מינימום:
  א. שכר הוגן ותשלום שווה תמורת עבודה בעלת ערך שווה, בלא הפליה מכל סוג שהוא; במיוחד יובטחו לנשים תנאי עבודה שאינם נופלים מן התנאים שמהם נהנים גברים, והן יקבלו תשלום שווה תמורת עבודה שווה; וכן
  ב. קיום נאות לעצמם ולמשפחותיהם בהתאם להוראותיה של אמנה זו;
 2. בטיחות ובריאות בעבודה,
 3. הזדמנות שווה לכל אדם להתקדם בעבודתו לשלב מתאים גבוה יותר, בלא להתחשב בכל שיקול אחר לבד משיקולי ותק וכושר;
 4. מנוחה, עתות פנאי, הגבלה סבירה של שעות העבודה וחופשות תקופתיות בתשלום, וכן תשלום בעד ימי פגרה כלליים.

סעיף 8
א. מדינות שהן צד באמנה זו מתחייבות להבטיח:

 1. זכותו של כל אדם להתאגד עם אחרים לאיגודים מקצועיים, ולהצטרף לאיגוד מקצועי לפי בחירתו, בכפוף לכללי הארגון הנוגע בדבר בלבד, לשם קידום ענייניו הכלכליים והחברתיים ושמירתם. שום הגבלות לא יוטלו על שימוש בזכות זו למעט אלו שנקבעו בחוק, והנדרשות בחברה דמוקרטית למען הביטחון הלאומי או תקנת הציבור, או לשם שמירת זכויותיו וחירויותיו של הזולת.
 2. זכותם של איגודים מקצועיים להקים פדרציות או קונפדרציות, ואת זכותם של אלה להתאגד לארגוני איגודים מקצועיים בינלאומיים, או להצטרף אליהם;
 3. זכותם של איגודים מקצועיים למלא את תפקידם באורח חופשי, בלא שום הגבלות, לבד מאלה הקבועות בחוק והנדרשות בחברה דמוקרטית למען הביטחון הלאומי או תקנת הציבור, או לשם שמירת זכויות הזולת וחירויותיו.
 4. הזכות לשבות, ובלבד שישתמשו בה בהתאם לחוקי כל ארץ וארץ.

ב. סעיף זה אין בו כדי למנוע החלתן של הגבלות חוקיות על שימוש בזכויות אלה לגבי אנשי הכוחות המזויינים או אנשי המשטרה, או אנשי המינהל הציבורי.

ג. אין בסעיף זה כדי להרשות למדינות שהן צד באמנת העבודה הבינלאומית משנת 1948, בדבר חופש ההתאגדות והגנת הזכות להתארגן, לנקוט אמצעים תחיקתיים העלולים לפגוע בערבויות שנקבעו באותה אמנה, או להחיל את החוק באופן העלול לפגוע בערבויות האמורות.

סעיף 9
מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכותו של כל אדם לביטחון סוציאלי, לרבות ביטוח סוציאלי.

סעיף 10
מדינות שהן צד באמנה זו מכירות כי:

א. יש להעניק הגנה וסיוע רחבים ככל האפשר למשפחה, שהיא יחידת היסוד הטבעית של החברה, במיוחד לשם כינונה, וכן כל זמן שהיא נושאת באחריות לטיפול בילדים תלויים וחינוכם. נישואין ייערכו בהסכמתם החופשית של בני הזוג המיועדים.

ב. הגנה מיוחדת תוענק לאמהות במשך תקופה סבירה לפני הלידה ולאחריה. במשך תקופה זו יעניקו לאמהות עובדות חופשה בתשלום או חופשה בגמלאות נאותות מטעם הביטוח הסוציאלי.

ג. יינקטו אמצעי הגנה וסיוע מיוחדים למען כל הילדים ובני אדם צעירים, בלא כל הפליה בגין יחוס או תנאים אחרים. ילדים ובני אדם צעירים יהיו מוגנים בפני ניצול כלכלי וחברתי. החוק יקבע עונשים על העסקתם בעבודה המזיקה למוסר שלהם או לבריאותם, או המסכנת את חייהם או העלולה לעכב את התפתחותם הסדירה. כמו כן יקבעו המדינות מגבלות גיל אשר מתחתן תיאסר העסקת ילדים בתשלום ותהא ענישה בחוק.

סעיף 11
א. מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכות כל אדם לרמת חיים נאותה עבורו ועבור משפחתו, לרבות מזון, מלבושים ודיור נאותים, ולשיפור מתמיד בתנאי קיומו. המדינות כאמור ינקטו צעדים מתאימים כדי להבטיח את מימוש הזכות האמורה, ולתכלית זו מכירות בחיוניותו של שיתוף-פעולה בינלאומי מבוסס על הסכמה מרצון.

ב. מדינות שהן צד באמנה זו, בהכירן בזכותו הבסיסית של כל אדם להיות מוגן מפני רעב, ינקטו כל אחת לחוד ותוך שיתוף-פעולה בינלאומי, את האמצעים, לרבות תכניות מיוחדות, הדרושים כדי:

 1. לשפר שיטות יצור, שימור וחלוקת מצרכי מזון, אגב ניצולו המלא של ידע טכני ומדעי, הפצת ידע בדבר עקרונות תזונה, ובאמצעות פיתוחן או תיקונן של שיטות חקלאיות, באופן אשר יבטיח את פיתוחם ואת ניצולם היעילים ביותר של משאבי הטבע;
 2. להבטיח חלוקה צודקת של מלאי המזון העולמיים בזיקה לצרכים, בהתחשב בבעיות הניצבות לפני ארצות המייבאות מזון ואלה המייצאות מזון כאחד.

סעיף 12
א. מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכותו של כל אדם ליהנות מרמת הבריאות הגופנית והנפשית הגבוהה ביותר שאפשר להשיגה.

ב. הצעדים שיינקטו בידי מדינות בעלות אמנה זו למען השג את מימושה המלא של הזכות האמורה יכללו אותם צעדים הנחוצים כדי להבטיח:

 1. הפחתה בשיעור הלידות של עוברים מתים ובתמותת תינוקות, והתפתחותו הבריאה של הילד;
 2. שיפור בכל היבטי הגהות הסביבתית והתעשייתית;
 3. מניעה של מחלות מדבקות, אנדמיות, תעסוקתיות ואחרות, טיפול במחלות אלה ופיקוח עליהן;
 4. יצירת תנאים נאותים אשר יבטיחו לכל שירותי בריאות וטיפול רפואי במקרה של מחלה.

סעיף 13
א. מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכות כל אדם לחינוך. הן מסכימות, כי החינוך ייועד לפיתוחן המלא של אישיות האדם ותחושת כבודו, ולחזק את כיבוד זכויות האדם וחירויות היסוד. עוד מסכימות הן כי החינוך ייועד לאפשר לכל אדם להשתתף בפועל בחברה חופשית, לקדם הבנה, סובלנות ורעות בין כל האומות והקבוצות הגזעיות, האתניות או הדתיות, ולקדם את פעולת האומות המאוחדות למען קיום השלום.

ב. מדינות שהן צד באמנה זו מכירות, כי לשם השגת מימושה המלא של הזכות האמורה -

 1. יהא חינוך יסוד חובה וזמין חינם לכל;
 2. יהא חינוך תיכון לצורותיו השונות, לרבות חינוך תיכון טכני ומקצועי, נחלת הכלל ונגיש לכל בכל אמצעי מתאים. לרבות הנהגת חינוך חינם בשלבים;
 3. יהא חינוך גבוה נגיש באותה מידה לכל, על-יסוד יכולת בכל אמצעי מתאים, לרבות הנהגת חינוך חינם בשלבים.
 4. יעודד או יוגבר החינוך הבסיסי במידת האפשר, למען אותם אנשים שלא קיבלו חינוך היסוד שלהם או שלא השלימו את תקופתו המלאה.
 5. יש להמשיך באורח פעיל בפיתוחה של מערכת בתי ספר בכל הרמות, להקים שיטה נאותה של מתן מילגות ולשפר בהתמדה את התנאים החומריים של סגל ההוראה.

ג. מדינות שהן צד באמנה זו מתחייבות לכבד את חופש ההורים, ובאשר הדבר ישים, את חופש האפוטרופוסים החוקיים, לבחור לילדיהם בתי ספר אחרים מאלה שהוקמו בידי הרשויות הציבוריות, הממלאים אחרי נורמות המינימום בתחום החינוך, כפי שהמדינה עשויה לקובען או לאשרן, ולהבטיח כי חינוכם הדתי והמוסרי של ילדיהם יהא בהתאם להכרתם.

ד. שום הוראה בסעיף זה אין לפרשה כפוגעת בחירותם של יחידים ושל גופים להקים ולנהל מוסדות חינוך, בכפוף לכך כי תמיד יישמרו העקרונות שהובעו בס"ק א', וכי החינוך הניתן במוסדות אלה ימלא אחרי נורמות המינימום, שהמדינה עשויה לקובען.

סעיף 14
מדינה שהיא צד באמנה זו, אשר בעת היותה לצד בה לא היה ביכולתה להבטיח בתחום שטחיה, או בשאר שטחי-ארץ תחת שיפוטה, חינוך יסוד חובה חינם, מתחייבת, בתוך שנתיים ימים, לעבד ולאמץ תכנית פעולה מפורטת לשם ביצועו בשלבים, באורח עקרוני, חינוך חובה חינם לכל, בתוך מספר שנים סביר שייקבע בתכנית האמורה.

סעיף 15
א. מדינות שהן צד באמנה מכירות בזכותו של כל אדם:

 1. להשתתף בחיי התרבות;
 2. ליהנות מיתרונות הקידמה המדעית ושימושיה;
 3. ליהנות מן ההגנה על הזכויות המוסריות והחומריות הנובעות מכל יצירה מדעית, ספרותית או אמנותית שהוא מחברה.

ב. הצעדים שינקטו מדינות שהן צד באמנה זו כדי להשיג את מימושה המלא של הזכות האמורה יכללו אותם צעדים הנדרשים לשם קיום המדע והתרבות, פיתוחם והפצתם.

ג. מדינות שהן צד באמנה מתחייבות לכבד את החופש החיוני למחקר מדעי ולפעילות יוצרת.

ד. מדינות שהן צד באמנה מכירות בתועלת שניתן להפיק מעידודם ופיתוחם של המגעים ושיתוף הפעולה הבינלאומיים בתחומי המדע והתרבות.

חלק IV

סעיף 16
א. מדינות שהן צד באמנה זו מתחייבות להגיש, בהתאם להוראות חלק זה של האמנה, דינים וחשבונות על הצעדים שאימצו ועל ההתקדמות שנעשתה כדי להבטיח את כיבוד הזכויות שהוכרו באמנה.

ב.

 1. כל הדינים והחשבונות יוגשו למזכיר הכללי של האומות המאוחדות, אשר יעביר העתקים מהם אל המועצה הכלכלית והחברתית לשם עיון, בהתאם להוראות אמנה זו;
 2. המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יעביר גם לסוכנויות המיוחדות העתקים של דינים וחשבונות אלה, או של חלקים מתאימים מהם, מטעם מדינות שהן צד באמנה וגם חברות בסוכנויות המיוחדות האמורות, בה במידה שאותם דינים וחשבונות, או חלקים מהם, דנים בשאלות שהן בתחום אחריותן של הסוכנויות האמורות בהתאם למסמכיהן החוקתיים.

סעיף 17
א. מדינות שהן צד באמנה יספקו את הדינים והחשבונות שלהן בשלבים, בהתאם לתוכנית שתקבע המועצה הכלכלית והחברתית בתוך שנה אחת מעת כניסת אמנה זו לתוקפה, לאחר התייעצות עם מדינות שהן צד באמנה והסוכנויות המיוחדות הנוגעות בדבר.

ב. הדינים וחשבונות יכולים לציין את הגורמים והקשיים המונעים ממדינות אלה למלא בשלמות אחרי ההתחייבויות שנקבעו באמנה זו.

ג. מקום שמידע הנוגע בדבר סופק מכבר לאומות המאוחדות, או לאחת הסוכנויות המיוחדות, מטעם מדינה שהיא באמנה זו, לא יהא נחוץ לחזור ולהמציא את המידע האמור, די יהא בציון סימוכין מדויק למידע שסופק כך.

סעיף 18
בהתאם להתחייבויותיה על-פי מגילת האומות המאוחדות בתחום זכויות האדם וחירויות היסוד, רשאית המועצה הכלכלית והחברתית לערוך סידורים עם הסוכנויות המיוחדות בנוגע לדינים וחשבונות שהיא מקבלת מאותן סוכנויות בדבר התקדמות בהבטחת קיום הוראות, של אמנה זו, השייכות לתחום פעילויותיהן. דינים וחשבונות אלה יכול שיכללו פרטים בדבר החלטות והמלצות בנידון שאומצו בידי הגופים המוסמכים של הסוכנויות האמורות.

סעיף 19
המועצה הכלכלית והסוציאלית רשאית להעביר לוועדה לזכויות האדם, לשם עיון והמלצה כללית, או מקום שראוי, לשם יידוע, דינים וחשבונות הנוגעים לזכויות האדם שהגישו המדינות בהתאם לסעיפים 17-16 ואת הדינים והחשבונות הנוגעים לזכויות האדם שהגישו הסוכנויות המיוחדות בהתאם לסעיף 18.

סעיף 20
מדינות שהן צד באמנה וסוכנויות מיוחדות הנוגעות בדבר רשאיות להגיש למועצה הכלכלית והחברתית הערות בדבר המלצה כללית לפי סעיף 19, או בדבר סימוכין להמלצה כללית כאמור, בדין וחשבון של הוועדה לזכויות האדם או בכל מסמך המאוזכר בו.

סעיף 21
המועצה הכלכלית והחברתית רשאית להגיש מזמן לזמן לעצרת הכללית דינים וחשבונות ובהם המלצות בעלות אופי כללי וסיכום המידע שנתקבל מהמדינות שהן צד באמנה והסוכנויות המיוחדות בדבר האמצעים שננקטו וההתקדמות שהושגה בהבטחת קיומן הכללי של הזכויות שהוכרו באמנה זו.

סעיף 22
המועצה הכלכלית והחברתית רשאית להביא לתשומת לבם של הגופים האחרים של האומות המאוחדות, גופי המשנה אשר להן וכן סוכנויות מיוחדות העוסקות בהספקת סיוע טכני, עניינים הנובעים מדינים וחשבונות מאוזכרים בחלק זה של האמנה, שיש בהם כדי לסייע לאותם גופים להחליט, כל אחד בתחום סמכותו, בדבר הכדאיות שבנקיטת אמצעים בינלאומיים העשויים לתרום בפועל לביצועה בשלבים של אמנה זו.

סעיף 23
מדינות שהן צד באמנה זו מסכימות כי פעולה בינלאומית להבטחת קיום הזכויות שהוכרו באמנה זו תכלול שיטות כגון כריתת אמנות, אימוץ המלצות, הספקת סיוע טכני, ועריכת כינוסים איזוריים וטכניים, לצורך התייעצות ולימוד, שיאורגנו בשיתוף עם הממשלות הנוגעות בדבר.

סעיף 24
דבר באמנה זו לא יפורש כפוגע בהוראות מגילת האומות המאוחדות ובהוראות חוקותיהן של הסוכנויות המיוחדות, המגדירות את אחריותם של כל אחד מן הגופים השונים של האומות המאוחדות ושל הסוכנויות המיוחדות בזיקה לאותם עניינים הנידונים באמנה זו.

סעיף 25
דבר באמנה זו לא יפורש כפוגע בזכותם העצמית של העמים ליהנות מעושרם וממשאביהם הטבעיים, ולמצותם באורח מלא וחופשי.

חלק V

סעיף 26
א. אמנה זו פתוחה לחתימה בידי כל מדינה וחברה בארגון האומות המאוחדות, או באחת מסוכנויותיו המיוחדות, בידי מדינה שהיא צד בחוקת בית הדין הבינלאומי, ובידי כל מדינה אחרת שהוזמנה על-ידי העצרת הכללית של האומות המאוחדות להיות צד באמנה.

ב. אמנה זו טעונה אישרור. מסמכי האישרור יופקדו אצל המזכיר הכללי של האומות המאוחדות.

ג. אמנה זו פתוחה להצטרפות בפני כל מדינה המאוזכרת בס"ק א' לסעיף זה.

ד. ההצטרפות תבוצע בהפקדת מסמך הצטרפות אצל המזכיר הכללי של האומות המאוחדות.

ה. המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יודיע לכל המדינות אשר חתמו על אמנה זו, או הצטרפו אליה, על הפקדת כל מסמך אישרור או הצטרפות.

סעיף 27
א. אמנה זו תיכנס לתוקף שלושה חודשים לאחר תאריך הפקדתו של מסמך האישרור או מסמך ההצטרפות השלושים וחמישה אצל המזכיר הכללי של האומות המאוחדות.

ב. לגבי כל מדינה המאשררת אמנה זו, או המצטרפת אליה, לאחר הפקדתו של מסמך האישרור או מסמך ההצטרפות השלושים וחמישה, תיכנס אמנה זו לתוקפה שלושה חודשים לאחר תאריך הפקדתו של מסמך אשרורה או מסמך הצטרפותה.

סעיף 28
הוראות אמנה זו יחולו על מדינות פדראליות לחלקיהן, ללא הגבלות או יוצאים מן הכלל.

סעיף 29
א. מדינה שהיא צד באמנה זו רשאית להציע תיקון ולהגישו אל המזכיר הכללי של האומות המאוחדות. את התיקונים שהוצעו יעביר המזכיר הכללי, מיד לאחר מכן, למדינות שהן צד באמנה זו, בצירוף בקשה להודיעו אם הן מצדדות בכינוס ועידה של מדינות חברות לשם בחינת ההצעה וקיום הצבעה עליה. במקרה שלפחות שליש מן המדינות החברות תומך בכינוס ועידה כאמור, יכנס המזכיר הכללי של האומות המאוחדות את הוועידה בחסות האומות המאוחדות. תיקון שאומץ על-ידי רוב המדינות החברות הנוכחות והמצביעות בוועדה יוגש לאישור בעצרת הכללית של האומות המאוחדות.

ב. תיקונים יכנסו לתוקף עם אישורם על-ידי העצרת הכללית וקבלתם על-ידי רוב של שני שלישים מן המדינות שהן צד באמנה זו, בהתאם להליכים החוקתיים אשר לכל אחת מהן.

ג. עם כניסתם לתוקף, יהיו התיקונים מחייבים לגבי המדינות החברות שקיבלום; ואילו מדינות חברות אחרות תימשך מחוייבותן לגבי הוראותיה של אמנה זו וכל תיקון קודם אשר קיבלוהו.

סעיף 30
בלא קשר עם ההודעות שנמסרו לפי סעיף 26, ס"ק ה', יודיע המזכיר הכללי של האומות המאוחדות לכל המדינות המאוזכרות בס"ק א' לאותו סעיף על פרטים כלהלן:

 1. חתימות, אישרורים והצטרפויות לפי סעיף 26;
 2. תאריך כניסתה לתוקף של אמנה זו לפי סעיף 27 ותאריך כניסתם לתוקף של התיקונים לפי סעיף 29.

סעיף 31
א. אמנה זו, שדין מקור שווה לנוסחיה הסיני, האנגלי, הצרפתי, הרוסי והספרדי, תופקד בארכיוני האומות המאוחדות.

ב. המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יעביר עותקים מאושרים של אמנה זו לכל המדינות המאוזכרות בסעיף 26.

ולראיה לכך, חתמו החתומים מטה, שהוסמכו כדין על-ידי ממשלותיהם, על אמנה זו, שנפתחה לחתימה בניו יורק, ביום 19 בדצמבר 1966.

© 1966 United Nations, UNO   (הטקסט הזה הוא עותק מ : בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים )
נוסח האמנות בעברית הוא התרגום הרשמי, אולם בצלם תיקן טעויות שנפלו בתרגום ובמקומות מסוימים ערך התאמות קלות לעברית עכשווית.


URL: http://aix-scientifics.in/he/_covenant.html     ( QR | DM  ברקוד ) (vCard)   ( SSL ) [ printed: 15.07.2024 15:20 GMT]
כל הזכויות שמורות © 1996-2024   Aix Scientifics® CRO, אאכן, גרמניה (עדכון אחרון: 10.02.2024)
חותם | מדיניות | מסכת חיפוש